مقایسه شاخصهای توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب (با تاکید بر ایتالیا و مالزی)

کشورهای پیشرفته از دهه‌های قبل و برخی از کشورهای در حال توسعه در دهه‌های اخیر،با توجه به‌ نقش مؤثر و مثبت کار آفرینان اقتصادی در توسعهء جامعه‌ ،این پتانسیل را برای رویارویی با مشکلاتی چون رکود، تورم و کمبود امکان اشتغال به کار گرفته‌اند و برای‌ گسترش آن کارهای بسیار انجام داده‌اند.برای پی بردن به‌ تأثیر کارها و برنامه‌های کشورها در توسعه کار آفرینی، دراین مقاله شاخص‌های کار آفرینی که با توسعه اقتصادی‌ ارتباط دارد و در برگیرندهء تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل،توانایی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز برای‌ توسعه و کسب و کار،درک مدیران از کار آفرینی و هزینه‌ «تحقیق و توسعه»است،در برخی کشورهای برگزیده، بررسی شده است. این مقاله همچنین دربرگیرنده کارها و برنامه‌های‌ گسترده و گوناگونی است که برای کار آفرینی در کشورهای ایتالیا و مالزی صورت می‌گیرد

مقایسه تأمین کنندگان تحقیقات و مجریان آن و نوع تحقیقات انجام شده در کشورهای منتخب

خلاصه ماشینی: “مقایسه تأمین کنندگان مالی اعتبارات تحقیقاتی در کشورهای منتخب(به تصویر صفحه مراجعه شود) تجارت جهانی نشانمی‌دهد که کشورهایی که درزمینۀ تحقیقات بیشترین هزینه‌ها را متحمل شده‌اندهمانهایی هستند که صاحب فن‌آوری و صنایعی پیشرفته‌اند. نمودار ۱:مقایسۀ هزینه‌های تحقیقاتی در کشورهای منتخب(به تصویر صفحه مراجعه شود)آموزش عالی در ردۀ دوم،بخش دولتی در ردۀسوم و در …

کارآفرینی در کشورهای اروپایی

کشورهای پیشرفته از دهه‌های قبل و برخی از کشورهای در حال توسعه از دهه‌های اخیر با توجه به نقش مؤثر و مثبت کارآفرینان اقتصادی‌ در توسعه جامعه،بهره‌برداری از این پتانسیل را جهت مواجهه یا معضلاتی‌ نظیر رکود،تورم و عدم اشتغال مورد توجه قرار داده و جهت بسط و گسترش آن‌ اقدامات زیادی را انجام داده‌اند. کمیسیون اقتصادی اروپا نیز با توجه به اهمیت کارآفرینی شرکت‌های‌ کوچک و متوسط در رشد اقتصادی جوامع،هر ساله اقدامات کشورهای‌ اروپایی بویژه کشورهای پیشرفته اروپا را در چارچوب مواردی مانند آموزش‌ برای یک جامعه کارآفرین،دسترسی به منابع مادی برای شرکت‌های کوچک‌تر و در یک مرحله زودتر،تأمین مالی برای گسترش شرکت‌ها با تکنولوژی‌ بالا،دسترسی به تحقیق و نوآوری و استفاده بهتر از ثبت اختراعات‌ برای شرکت‌های کوچک و متوسط،بهبود استخدام و شرایط کاری را هماهنگ می‌کند.این کمیسیون برای کشورهای اروپایی که عضو بلوک شرق‌ سابق بوده و نظام اقتصادی آن‌ها در حال گذر از اقتصاد بسته به اقتصاد بازار آزاد است،نیز برنامه‌هایی را طراحی و با حمایت‌های مالی این کشورها را در اجرای این برنامه کمک می‌نماید.گرچه موانع و مشکلات‌ توسعه کارآفرینی و شرکت‌های کوچک و متوسط در این کشورها زیاد است؛ اما با توجه به گذشت یک دهه از آغاز خصوصی‌سازی گام‌های مثبت اولیه‌ در این زمینه برداشته شده و دولت‌های این کشورها توجه ویژه‌ای به این‌ موضوع دارند. در این مقاله شاخص‌های کارآفرینی که مرتبط با توسعه اقتصادی بوده و شامل تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل،توانایی سرمایه‌گذار مخاطره‌آمیز برای توسعه کسب و کار،درک مدیران از کارآفرینی و هزینه‌ تحقیق و توسعه می‌شود،در ارتباط با ۲۴ کشور اروپایی بررسی شده و در آخر نیز جهت آشنایی با سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کارآفرینی کشور اتریش مطالعه موردی می‌گردد.

دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای منتخب

کشورهای پیشرفته با توجه به اهمیت کارآفرینی و شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) 1در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در جوامع،برنامه‌های‌ مختلفی را جهت استفاده کارآفرینان و شرکت‌های کوچک و متوسط از نتایج‌ تحقیقات بعمل آمده اجرا می‌نمایند.اطلاع و استفاده از نتایج تحقیقاتی منجر به‌ ایجاد فرصت‌های تجاری جدید می‌شود که می‌تواند سبب رشد و تداوم‌ کارآفرینی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشورها گردد.در این مقاله‌ تحقیقاتی برنامه‌های مختلفی که در چند کشور پیشرفته اروپایی اجرا می‌گردد مطالعه شده است.

شیوه های اطلاع رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته

توسعهء کارآفرینی و ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط در رشد و توسعهء اقتصادی‌ کشور ایران-که در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای مانند بیکاری به ویژه بیکاری افراد تحصیل کرده،نرخ پایین بازدهی اقتصادی شرکت‌ها،عدم موقعیت مناسب در بازار جهانی، و مانند آن روبه‌روست-اثر مهم و بسزایی دارد.در شرایط کنونی که جهان در حال گذر از جامعهء صنعتی به جامعهء اطلاعاتی است،اطلاع‌رسانی به کارآفرینان نقش مهمی در رشد و تداوم این فرایند دارد.در این مقاله شیوه‌های اطلاع‌رسانی به کارآفرینان در کشورهای‌ پیشرفتهء اروپایی بررسی شده است.

بررسی روند برنامه تحقیقات صنعتی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

امروزه همه کشورها اعم از کشورهای صنعتی و کشورهای‌ در حال توسعه در تلاشند تا برحجم سرمایه‌گذاریهای تحقیقاتی‌ خود بیافزایند.در یان میان کشورهای صنعتی برای حفظ موقعیت خود و یا افزایش برتری خویش در صحنه‌های رقابت‌ بین المللی،در تحقیقات سرمایه‌گذاری می‌کنند و کشورهای‌ در حال توسعه نیز دریافته‌اند که برای ریسدن به رشد و توسعه‌ واقعی و حل و رفع اصولی مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی‌ خود راهی جز سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات ندارند. تحقیقات در زمینه صنعت از مواردی است که کشورهای‌ صنعتی بویژه صنعتی پیشرفته به آن اهمیت ویژه‌ای می‌دهند و در این کشورها بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی‌ تأمین‌کننده اصلی منابع مالی تحقیقات می‌باشد،در حالیکه در کشور ایران،تنها دولت،تأمین‌کننده منابع مالی تحقیقات است. در این مقاله روند اعتبارات برنامه تحقیقات صنعتی در ایران‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد و با اعتبارات بخش دولتی(و نه‌ بخش خصوصی)سایر کشورها مقایسه می‌گردد.

مقایسه شاخصهای توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب (با تاکید بر ایتالیا و مالزی)

کشورهای پیشرفته از دهه‌های قبل و برخی از کشورهای در حال توسعه در دهه‌های اخیر،با توجه به‌ نقش مؤثر و مثبت کار آفرینان اقتصادی در توسعهء جامعه‌ ،این پتانسیل را برای رویارویی با مشکلاتی چون رکود، تورم و کمبود امکان اشتغال به کار گرفته‌اند و برای‌ گسترش آن کارهای بسیار انجام داده‌اند.برای پی بردن به‌ تأثیر کارها و برنامه‌های کشورها در توسعه کار آفرینی، دراین مقاله شاخص‌های کار آفرینی که با توسعه اقتصادی‌ ارتباط دارد و در برگیرندهء تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل،توانایی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز برای‌ توسعه و کسب و کار،درک مدیران از کار آفرینی و هزینه‌ «تحقیق و توسعه»است،در برخی کشورهای برگزیده، بررسی شده است. این مقاله همچنین دربرگیرنده کارها و برنامه‌های‌ گسترده و گوناگونی است که برای کار آفرینی در کشورهای ایتالیا و مالزی صورت می‌گیرد.

ارگونومی در حمل دستی بار

مشکلات و عوارض ناشی از کار پیوسته همراه آدمی بوده است و انسان از زمانهایی طولانی سعی در شناسایی علل بروز این مسائل و پیشگیری از آنها داشته است. ارگونومی، یا عوامل انسانی، دانشی است که در چند دهه اخیر به نحو چشمگیری به یاری انسان شتافته است و از طریق طراحی ابزار، تجهیزات، محیطها، پستهای کاری، وظایف و … به هدف اصلی خود، یعنی برقراری تناسب بین خصوصیات فیزیکی و روانی فرد با کار و محیطکاری وی، دست مییابد. کتاب پیش رو در بر دارنده مطالبی در زمینه طراحی سیستمهای اتوماتیک و ماشین حمل بار در محیطهای صنعتی، طراحی وظایف کاری، محدودیتها و قابلیتهای افراد جهت حمل بار، آموزش و غربالگری افراد باربر و دستورالعملهای مختلف در زمینه مذکور ارائه میدهد

مهندسی ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک

در سالهای اخیر، هم علوم انسانی و هم علوم مدیریتی، توجهی فزاینده به تاثیرات پیچیده فنی، اجتماعی، روانشناسی، مدیریتی و سیاسی مرتبط با ایمنی سیستم‌ها داشته‌اند. رشد فزاینده سیستم‌های بزرگ ریسک بروز حوادث جدی و پتانسیل آسیب رسانی و خسارت به انسان و محیط زندگی او را افزایش داده است. بنابراین ایمنی سیستم‌های صنعتی به صورت یک مسئله بین‌رشته‌ای مطرح شده که به همکاری نزدیک محققان و کارشناسان و همکاری‌های بین‌المللی نیاز دارد

تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب

: در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دنیار کنونی که با تحولات و تغییرات سریع و شتابان محیط بین المللی و گذر از جامعه ی صنعتی به جامعه اطلاعاتی و تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است. از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه ا قتصادی یاد می شود که می تواند سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها , افزایش بهره وری ,ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود.

برسی تجارب سایر کشورها طی دو طرح تحقیقاتی انجام پذیرفت . در طرح اول تحقیقاتی کشورهای هند ، بریتانیا ، آمریکا، کانادا ، سنگاپور ، فلیپین ، ÷اپن، کره جنوبی ، استرالیا و بلوک شرق با توجه به کمبود وقت بطور مختصر برسی گردیدند که نتایج آن در انتهای کتاب انتشار یافته است.

در طرح تحقیقاتی دوم به برسی تجارب کارآفرینی و ایجاد شرکت های کوچک و متوسط در ۱۳ کشور آلمان ، ایتالیا ، فنلاند ، هلند ، اتریش سوئد ، لهستان ، مجارستان ، مالزی ، تایوان ، اندونزی ، تایلند ، بنگلادش

در هر کشور به طور کلی مباحث رشد اقتصادی و :ارآفرینی ، موانع و محدودیت ها ، خط مشی ها ،سیاستها و برنامه ها و اقدامات فعلی و آتی کشور ، سازمانهای حامی میزان فعالیت دانشگاهها در آموزش و توسعه این فرایند برسی شد وحتی در برخی موارد کارآفرینان موفق آنها نیز معرفی شدند