استراتژی توسعه کارآفرینی

در راستای مطالعه ای که از طریق دانشگاه با سون ، مدرسه بازرگانی لندن ، بنیاد کافمن  انجام گرفته است  در گروههای مختلفی در کشورها که تعداد زیادی مورد پرسش قرار گرفتند که آیا کارآفرینی با رشد اقتصادی رابطه دارد یا خیر ؟ نتایج بدست آمده به شکل زیر قابل بیان می باشد : ادامه خواندن "استراتژی توسعه کارآفرینی"

“کارآفرینی وآزادی های فردی در کسب وکار”

یک ارتباط نزدیک ومهم بین کارآفرینی وآزادی های فردی می باشد، کارآفرینی در ذات خود استقلال اقتصادی را برای خود در چارچوب کسب وکار مستقل ایجاد می نماید. ادامه خواندن ““کارآفرینی وآزادی های فردی در کسب وکار””

استراتژی توسعه کارآفرینی

در راستای مطالعه ای که از طریق دانشگاه با سون ، مدرسه بازرگانی لندن ، بنیاد کافمن  انجام گرفته است  در گروههای مختلفی در کشورها که تعداد زیادی مورد پرسش قرار گرفتند که آیا کارآفرینی با رشد اقتصادی رابطه دارد یا خیر ؟ نتایج بدست آمده به شکل زیر قابل بیان می باشد : ادامه خواندن “استراتژی توسعه کارآفرینی”

آیا همه می توانند کارآفرین باشند

بطور ساده کارآفرین به شخص حقیقی یا حقوقی ای گفته می شود که توانایی تحمل ریسک – اغلب مالی – را دارد و میتواند یک ایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کند. ادامه خواندن “آیا همه می توانند کارآفرین باشند”