مدل سازی چند سطحی مدیریت ایمنی

 مساله اساسی در آنالیز ریسک آن است که مدل ها و ابزارهای آنالیز برای آنالیز ریسک فاکتورهای انسانی و فنی نمی توانند به صورت سیستماتیک به مدل های سیستم های مدیریتی کنترل ریسک مرتبط باشند ادامه خواندن “مدل سازی چند سطحی مدیریت ایمنی”