تجارب کارآفرینی درکشورهای منتخب

از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد می شود که می تواند سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود. از اجزای کارآفرینی می توان از نوآوری، خطرپذیری معتدل، جستجوی فرصتها و تجهیز منابع برای بهره بــــرداری از فرصتها از طریق ایجاد کسب و کارهای جدید نام برد. درواقع کارآفرین فردی است که با ایده و فکر جدید و ازطریق ایجاد یک کسب وکار مبادرت به معرفی محصول جدیدی در جامعه می کند. ادامه خواندن “تجارب کارآفرینی درکشورهای منتخب”