مقایسه تأمین کنندگان تحقیقات و مجریان آن و نوع تحقیقات انجام شده در کشورهای منتخب

خلاصه ماشینی: “مقایسه تأمین کنندگان مالی اعتبارات تحقیقاتی در کشورهای منتخب(به تصویر صفحه مراجعه شود) تجارت جهانی نشانمی‌دهد که کشورهایی که درزمینۀ تحقیقات بیشترین هزینه‌ها را متحمل شده‌اندهمانهایی هستند که صاحب فن‌آوری و صنایعی پیشرفته‌اند. نمودار ۱:مقایسۀ هزینه‌های تحقیقاتی در کشورهای منتخب(به تصویر صفحه مراجعه شود)آموزش عالی در ردۀ دوم،بخش دولتی در ردۀسوم و در بخش آخر نیز مؤسسات غیرانتفاعی خصوصی قرار می‌گیرند. در آمریکا نیز ۷۳ درصد تحقیقات ازنمودار ۴:مقایسۀ نوع تحقیقات انجام‌شده براساس درصد اعتبارات تحقیقاتی در کشورهای منتخب(به تصویر صفحه مراجعه شود) کشورهای درحال‌توسعه دریافته‌اند که برای رسیدن بهرشد و توسعۀ واقعی و حلاصولی مسائل و مشکلاتا قتصادی و اجتماعی خود،راهی جز سرمایه‌گذاری درزمینۀ تحقیقات ندارند.& %18369ESEG183G% نمودار ۵:مقایسۀ نوع تحقیقات انجام‌شده توسط شرکت‌ها در ژاپن و آمریکا در سال ۱۹۹۸(به تصویر صفحه مراجعه شود)نوع توسعه‌ای،۲۱ درصد کاربردی و ۶ درصدبنیادی است. در آمریکا ۴۳ درصدتحقیقات توسعه‌ای،۲۹ درصد کاربردی ونمودار ۶:مقایسۀ نوع تحقیقات انجام شده توسط دانشگاهها و کالج‌ها در ژاپن و آمریکا در سال ۱۹۹۸(به تصویر صفحه مراجعه شود)کشور آمریکا با بیش از۲۰۰ میلیارد دلار هزینۀتحقیقاتی رتبۀ نخست را درجهان دارد. در آمریکا ۴۳ درصدتحقیقات توسعه‌ای،۲۹ درصد کاربردی ونمودار ۶: مقایسۀ نوع تحقیقات انجام شده توسط دانشگاهها و کالج‌ها در ژاپن و آمریکا در سال ۱۹۹۸(به تصویر صفحه مراجعه شود)کشور آمریکا با بیش از۲۰۰ میلیارد دلار هزینۀتحقیقاتی رتبۀ نخست را درجهان دارد. نمودار ۷: مقایسۀ نوع تحقیقات انجام شده توسط مؤسسات تحقیقاتی در ژاپن و آمریکا در سال ۱۹۹۸(به تصویر صفحه مراجعه شود)۲۸ درصد بنیادی است. نمودار ۷: مقایسۀ نوع تحقیقات انجام شده توسط مؤسسات تحقیقاتی در ژاپن و آمریکا در سال ۱۹۹۸(به تصویر صفحه مراجعه شود)۲۸ درصد بنیادی است.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *