توسعه کارآفرینی –

کشورهای توسعه یافته در چارچوب قانونی ونظام تشکیلاتی مستقل ومنسجمی درجهت توسعه کارآفرینی

نقش دارند ، کشورهای توسعه یافته در بین سایر کشورها باعث شدند که الگوی مورد اقتباس سایر کشورها قرار گیرند واز سوی دیگر سابقه طولانی این کشورها در توسعه کارآفرینی باعث توانا بودن بخش خصوصی این کشورها در انجام بسیاری از برنامه های توسعه کارآفرینی شده است . برنامه های دولتی مخصوصا ً در ابعاد حمایتی بخش کوچکی از مجموعه برنامه های متنوعی است که در این کشورها وجود دارند .بطور مثال درمورد برنامه های آموزشی کارآفرینی انجام این مهم اصولا ًعلاوه بر مراکز آموزش دولتی این کشورها ، در بسیاری از مراکز آموزشی متعلق به بخش خصوصی نیز انجام می گیرد وبرخی از این مراکز در رتبه بندی جهانی از پایگاه پر اهمیتی برخوردارند .

اصولا ً توسعه کارآفرینی بخشی از فرایند توانا سازی بخش خصوصی و افزایش مشارکت آحاد جامعه در فرایند توسعه اقتصادی است .

دپارتمان امور کسب وکارهای کوچک

 قانون گذاری برای حمایت از کارآفرینان اقتصادی ودر پی آن تشکیل دپارتمان امور کسب وکارهای کوچک به عنوان یک سابقه سیاستگذاری وبرنامه ریزی دولتی برای توسعه کارآفرینی محسوب می گرددواغلب برنامه ها در سایر کشورها متأثر از الگوی کشورهای توسعه یافته شکل گرفته وبه اجرا گذاشته شده اند .

 دپارتمان امور کسب وکارهای کوچک بعنوان مدافع وحافظ منافع کسب وکارهای کوچک وکارآفرینان اقتصادی در نظام حکومتی کشورهای توسعه یافته برنامه های متعددی را در سطوح ملی ومحلی در جهت بهبود موقعیت این گروه از کسب وکارها وکارآفرینان به اجرا گذاشته است .

 اهداف دپارتمان امور کسب وکارهای کوچک

  • تسهیل موقعیت برای کسب وکارهای کوچک
  • مساعدت به افراد وکسب وکارها در بحرانها ومخاطرات طبیعی واقتصادی
  • هدایت کسب وکارها در مشارکت برای بکارگیری بیکاران
  • حفاظت از منابع کسب وکارهای کوچک

دپارتمان امور کسب وکارهای کوچک جهت دستیابی به این اهداف برنامه های متعددی را تدوین وبه اجرا می گذارند . این برنامه ها را می توان در محورهای کلی زیر تقسیم بندی نمود:

تأمین مالی ، سرمایه گذاری ، قراردادهای دولتی ، تحقیق وتوسعه ، مشاوره وآموزش های کاربردی اطلاع رسانی ، حمایت ونمایندگی ، کمکهای در زمان بحران ، کمک به صادرات

دپارتمانهای  امورکسب وکارهای کوچک  می تواند از تشکیلات متفاوتی تشکیل شوند .این دپارتمانها بصورت هولدینگ مطرح می باشند که از ادارات مختلف تشکیل می گردند . اداره حمایت ونمایندگی ، اداره طرحهای جدید ، اداره کمکهای زمان بحران ، اداره توسعه کارآفرینی ، اداره تجارت بین الملل، اداره مراکز توسعه کسب وکار ، اداره زنان وغیره ….

دپارتمانهای امور کسب وکارهای کوچک علاوه برادارات مرکزی می توانند از طریق دفاتر منطقه ای وناحیه ای ارائه خدمات مختلف را به اجرا گذارند

برنامه دپارتمانهای کسب وکارهای کوچک

اصولا ً بین توسعه کارآفرینی وکسب وکارهای کوچک ومتوسط تفاوتهایی وجود دارد که در محافل آکادمیک کاملا ً شناخته شده است .توسعه کارآفرینی به معنی توسعه نوآوری ، فرصت جوییورشد از طریق رویکردها وتلاشهای نوین در عرصه فعالیت اقتصادی است .

کارآفرینی فرایندی منحصر در سازمانهای کوچک ومتوسط نبوده ودر واقع بسیاری از شرکتهای بزرگ نیز در پی کارآفرینی سازمانی می باشند . بنابراین کارآفرینی فرایندی است که درتمام سازمانهای کوچک ، متوسط وبزرگ می تواند توسعه داده شود .

برنامه های دپارتمان کسب وکارهای کوچک که مطرح گردید بصورت زیر قابل تفکیک ومطالعه می باشند .

برنامه های تأمین مالی


برنامه های تأمین مالی که شامل برنامه تضمین وام می باشد. کسب وکارهایی که از مجاری معمولی موفق به دریافت وام واعتبار مورد نیاز نشده باشند، مورد حمایت دپارتمان کسب وکار کوچک قرار می گیرند . دپارتمانها وام یا اعتباری در این برنامه اعطا نمی کند بلکه متقاضی را درمقابل بانکهای تجاری یا سایر نهادهای مالی اعطاکننده وام از طریق تغییر باز پرداخت مورد حمایت قرار می دهد .


یکی از موضوعات که دربرنامه تعیین وام دپارتمانهای کسب وکارهای دقیقا ً مورد توجه است مسئله بازپرداخت ودوره آن می باشد . غالب وامهایی که جهت تأمین سرمایه در گردش مورد تضمین قرار می گیرد می بایست دوره بازپرداخت همواره پس از خاتمه ساخت وبهره برداری از تأسیسات شروع گردد.

 برنامه های حمایت از سرمایه گذاری


برنامه های حمایت از سرمایه گذاری که شامل برنامه شرکتهای سرمایه گذاری می باشد ، هدفشان تأمین وتجهیز منابع مالی در مناطق مختلف به نفع تأسیس وراه اندازی کسب وکارهای جدید است . براساس این برنامه وامهایی جهت سرمایه گذاری وتأسیس کسب وکارهای جدید با استفاده از مکانیسم های متفاوتی اعطا می گردند .


شرکتهای سرمایه گذاری با حمایت وتضمین دپارتمانهای کسب وکار کوچک تشکیل می شود واز طریق این شرکتها امکان تأمین درصدی از هزینه های سرمایه گذاری در کسب وکارهای جدید فراهم می گردد وبا توجه به آمادگی این شرکتهای سرمایه گذاری ، ریسک سرمایه گذاری واعطای وام توسط موسسات مالی واعتباری کاهش یافته واین موسسات نیز درصدی از هزینه ای سرمایه گذاری را تأمین می کنند.

دپارتمانهای کسب وکارهای کوچک ، سرمایه گذاران مورد وثوق را از طریق اینترنت شناسایی می نمایند وآنها را به کارآفرینان جهت مشارکت معرفی می نمایند وشرکتهای مشاور نیز بطور مستقیم در مورد سرمایه گذاری پیشنهاد شده مشاوره می دهند.

تضمین بیمه نامه ها وسپرده ها تا سقف معینی از طرف دپارتمانهای کسب وکار کوچک انجام می پذیرد وبنابراین پیمانکاران کوچک این امکان را پیدا می کنند که در مناقصات دولتی وشهرداریها وغیره … شرکت کنند .

دپارتمانها تلاش می کنند که شرایط را برای کسب وکارها درامور قراردادهای دولتی آماده نمایند . آنها با حمایت خود محیطی را فراهم می سازند که خریدهای دولتی وخرید های جزیی از طریق کسب وکارهای کوچک فراهم شود . آنها با صدور گواهی توانمندی موقعیت کسب وکارکوچک را برای ادامه کارهای کوچک در مناقصات مهیا می نمایند .

مشاوره وآموزشهای کاربردی

مراکز توسعه کسب وکارهای کوچک در امر مشاوره وآموزشهای کاربردی در زمینه های فنی ومدیریتی به کارآفرینان بالقوه وبالفعل ارائه می نمایند ، این مراکز از طریق دپارتمانهای کسب وکار کوچک مدیریت می شوند .

مراکز اطلاعاتی کسب وکارهای کوچک که بعنوان جعبه ابزارهای تکنولوژیکی دپارتمانها شناخته می شوند ودر آنها آخرین اطلاعات مربوط به فن آوری در زمینه های سخت افزاری ، نرم افزاری وارتباطات به کسب وکارهای کوچک ارائه می گردد.
سیستم کامپیوتری پیام گیر تلفنی که درتمام ۲۴ ساعت درمورد سؤالات ومشکلات کارآفرینان جوابگوست . انتشارات چاپی، فیلمهای ویدئویی وcdهای آموزشی وبرنامه های کامپیوتر در — توسط دپارتمانها منتشر وبصورت رایگان ویا با هزینه اندک در دسترس جامعه قرارمی گیرد .
دپارتمانهای کسب وکارهای کوچک می توانند ، خدمت زیادی به کارآفرینان ارائه نمایند که تعدادی از آنها بیان می گردد.
تحقیق ونوآوری در کسب وکارهای کوچک ، انتقال تکنولوژی به کسب وکارهای کوچک ، اتاق مشاوره ، حمایتهای زمان بحران ، برنامه کمک به بازنشستگان ، برنامه حمایت از صادرکنندگان ، حمایت از کارآفرینان با قدرت اقتصادی کم ، حمایت از زنان کارآفرین ، حمایت از کارآفرینان ساکن در مناطق کم توسعه .

ایجاد سازمانهای پشتیبانی واتخاذ استراتژی توسعه مبتنی برحمایت در بخش خصوصی وبازار آزاد در کشورهای توسعه یافته ، بستر وجایگاهی را ایجاد کرده است که عموما ً بعنوان الگویی در سایر کشورها نیز مورد توجه است . به دلیل قدرت سیاستگذاری جهت توسعه کارآفرینی در کشورهای توسعه یافته ، استانداردهای متعددی برای تعیین حدود ومشخصات شرکتهای کوچک ومتوسط از یکدیگر واز شرکتهای بزرگ تدوین شده است که این استانداردها وتعاریف در طول زمان ثابت نبوده ومرتبا ً مورد بازبینی واصلاح قرار می گیرد . استانداردها تعاریف یکسانی ندارند وبسته به زمینه کاری کسب وکارها ، تعریف واستاندارد آنها نیز متغیر است .


تجربه دیگر این کشورها تقسیم بندی کسب وکارهای کوچکی بر حسب اوضاع ویژگیهای مالکان وکارآفرینان است . بدین معنی که توجه سیاستگذاری توسعه کارآفرینی در این کشورها بر ارائه انواع حمایتها به کارآفرینان از موقعیت مشابهی برخوردار نمی باشند
در زمینه توسعه کارآفرینی می توان اظهار داشت که اصولا ً سیاستهای توسعه کارآفرینی درکشورهای توسعه یافته برای بسترسازی ومتناسب کردن محیط اقتصادی برای فعالیت کارآفرینان ورفع موانع فعالیت آنها طراحی وبه اجرا گذاشته می شود. این بستر سازی به گونه ای است که بخش خصوصی بتدریج قادر به سازماندهی داخلی خود برای بسط روحیه کارآفرینی گردد.

منابع:

– تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب تألیف دکتر محمود احمدپور داریانی ، مهندس حجت اله رضازاده ومهندس ناهید شیخان

۱- Financing your Business,SBA,USA(1999)

۲- SBA Profile:Who we are&what we do,SBA,USA

طیبی دبیر آموزش وپرورش منطقه ۲ تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *