مقایسه شاخصهای توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب (با تاکید بر ایتالیا و مالزی)

نویسندگان: رضازاده،حجت الله شیخان،ناهید

نشریه: اطلاعات سیاسی – اقتصادی »  شماره ۲۰۳ و ۲۰۴

(۱۲ صفحه – از ۱۹۲ تا ۲۰۳)

چکیده

کشورهای پیشرفته از دهه‌های قبل و برخی از کشورهای در حال توسعه در دهه‌های اخیر،با توجه به‌ نقش مؤثر و مثبت کار آفرینان اقتصادی در توسعهء جامعه‌ ،این پتانسیل را برای رویارویی با مشکلاتی چون رکود، تورم و کمبود امکان اشتغال به کار گرفته‌اند و برای‌ گسترش آن کارهای بسیار انجام داده‌اند.برای پی بردن به‌ تأثیر کارها و برنامه‌های کشورها در توسعه کار آفرینی، دراین مقاله شاخص‌های کار آفرینی که با توسعه اقتصادی‌ ارتباط دارد و در برگیرندهء تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل،توانایی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز برای‌ توسعه و کسب و کار،درک مدیران از کار آفرینی و هزینه‌ «تحقیق و توسعه»است،در برخی کشورهای برگزیده، بررسی شده است. این مقاله همچنین دربرگیرنده کارها و برنامه‌های‌ گسترده و گوناگونی است که برای کار آفرینی در کشورهای ایتالیا و مالزی صورت می‌گیرد

مقایسه تأمین کنندگان تحقیقات و مجریان آن و نوع تحقیقات انجام شده در کشورهای منتخب

خلاصه ماشینی: “مقایسه تأمین کنندگان مالی اعتبارات تحقیقاتی در کشورهای منتخب(به تصویر صفحه مراجعه شود) تجارت جهانی نشانمی‌دهد که کشورهایی که درزمینۀ تحقیقات بیشترین هزینه‌ها را متحمل شده‌اندهمانهایی هستند که صاحب فن‌آوری و صنایعی پیشرفته‌اند. نمودار ۱:مقایسۀ هزینه‌های تحقیقاتی در کشورهای منتخب(به تصویر صفحه مراجعه شود)آموزش عالی در ردۀ دوم،بخش دولتی در ردۀسوم و در بخش آخر نیز مؤسسات غیرانتفاعی خصوصی قرار می‌گیرند. در آمریکا نیز ۷۳ درصد تحقیقات ازنمودار ۴:مقایسۀ نوع تحقیقات انجام‌شده براساس درصد اعتبارات تحقیقاتی در کشورهای منتخب(به تصویر صفحه مراجعه شود) کشورهای درحال‌توسعه دریافته‌اند که برای رسیدن بهرشد و توسعۀ واقعی و حلاصولی مسائل و مشکلاتا قتصادی و اجتماعی خود،راهی جز سرمایه‌گذاری درزمینۀ تحقیقات ندارند.& %18369ESEG183G% نمودار ۵:مقایسۀ نوع تحقیقات انجام‌شده توسط شرکت‌ها در ژاپن و آمریکا در سال ۱۹۹۸(به تصویر صفحه مراجعه شود)نوع توسعه‌ای،۲۱ درصد کاربردی و ۶ درصدبنیادی است. در آمریکا ۴۳ درصدتحقیقات توسعه‌ای،۲۹ درصد کاربردی ونمودار ۶:مقایسۀ نوع تحقیقات انجام شده توسط دانشگاهها و کالج‌ها در ژاپن و آمریکا در سال ۱۹۹۸(به تصویر صفحه مراجعه شود)کشور آمریکا با بیش از۲۰۰ میلیارد دلار هزینۀتحقیقاتی رتبۀ نخست را درجهان دارد. در آمریکا ۴۳ درصدتحقیقات توسعه‌ای،۲۹ درصد کاربردی ونمودار ۶: مقایسۀ نوع تحقیقات انجام شده توسط دانشگاهها و کالج‌ها در ژاپن و آمریکا در سال ۱۹۹۸(به تصویر صفحه مراجعه شود)کشور آمریکا با بیش از۲۰۰ میلیارد دلار هزینۀتحقیقاتی رتبۀ نخست را درجهان دارد. نمودار ۷: مقایسۀ نوع تحقیقات انجام شده توسط مؤسسات تحقیقاتی در ژاپن و آمریکا در سال ۱۹۹۸(به تصویر صفحه مراجعه شود)۲۸ درصد بنیادی است. نمودار ۷: مقایسۀ نوع تحقیقات انجام شده توسط مؤسسات تحقیقاتی در ژاپن و آمریکا در سال ۱۹۹۸(به تصویر صفحه مراجعه شود)۲۸ درصد بنیادی است.”

کارآفرینی در کشورهای اروپایی

 نویسندگان: شیخان،ناهید رضازاده،حجت الله احمدپور،محمود

نشریه: رهیافت » بهار ۱۳۸۲ – شماره ۲۹

(۱۰ صفحه – از ۶۱ تا ۷۰)

چکیده

کشورهای پیشرفته از دهه‌های قبل و برخی از کشورهای در حال توسعه از دهه‌های اخیر با توجه به نقش مؤثر و مثبت کارآفرینان اقتصادی‌ در توسعه جامعه،بهره‌برداری از این پتانسیل را جهت مواجهه یا معضلاتی‌ نظیر رکود،تورم و عدم اشتغال مورد توجه قرار داده و جهت بسط و گسترش آن‌ اقدامات زیادی را انجام داده‌اند. کمیسیون اقتصادی اروپا نیز با توجه به اهمیت کارآفرینی شرکت‌های‌ کوچک و متوسط در رشد اقتصادی جوامع،هر ساله اقدامات کشورهای‌ اروپایی بویژه کشورهای پیشرفته اروپا را در چارچوب مواردی مانند آموزش‌ برای یک جامعه کارآفرین،دسترسی به منابع مادی برای شرکت‌های کوچک‌تر و در یک مرحله زودتر،تأمین مالی برای گسترش شرکت‌ها با تکنولوژی‌ بالا،دسترسی به تحقیق و نوآوری و استفاده بهتر از ثبت اختراعات‌ برای شرکت‌های کوچک و متوسط،بهبود استخدام و شرایط کاری را هماهنگ می‌کند.این کمیسیون برای کشورهای اروپایی که عضو بلوک شرق‌ سابق بوده و نظام اقتصادی آن‌ها در حال گذر از اقتصاد بسته به اقتصاد بازار آزاد است،نیز برنامه‌هایی را طراحی و با حمایت‌های مالی این کشورها را در اجرای این برنامه کمک می‌نماید.گرچه موانع و مشکلات‌ توسعه کارآفرینی و شرکت‌های کوچک و متوسط در این کشورها زیاد است؛ اما با توجه به گذشت یک دهه از آغاز خصوصی‌سازی گام‌های مثبت اولیه‌ در این زمینه برداشته شده و دولت‌های این کشورها توجه ویژه‌ای به این‌ موضوع دارند. در این مقاله شاخص‌های کارآفرینی که مرتبط با توسعه اقتصادی بوده و شامل تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل،توانایی سرمایه‌گذار مخاطره‌آمیز برای توسعه کسب و کار،درک مدیران از کارآفرینی و هزینه‌ تحقیق و توسعه می‌شود،در ارتباط با ۲۴ کشور اروپایی بررسی شده و در آخر نیز جهت آشنایی با سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کارآفرینی کشور اتریش مطالعه موردی می‌گردد.

واژگان کلیدی: کارآفرینی،اتریش،سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز

دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای منتخب

نویسنده: شیخان، ناهید؛ رضازاده، حجت الله؛

 شماره ۳۵ ISC(10 صفحه – از ۱۰۳ تا ۱۱۲)

کلیدواژه ها :

نوآوری ،تحقیق و توسعه ،برنامه ،کارآفرینان ،حق اختراع ،شرکت‌های‌ کوچک و متوسط

کلید واژه های ماشینی :کارآفرینی،SME،نوآوری،شرکت‌های کوچک و متوسط،کارآفرینان و شرکت‌های کوچک،تحقیقات،اقتصادی،توسعه،دست‌رسی کارآفرینان به نتایج تحقیق،برنامه

کشورهای پیشرفته با توجه به اهمیت کارآفرینی و شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) 1در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در جوامع،برنامه‌های‌ مختلفی را جهت استفاده کارآفرینان و شرکت‌های کوچک و متوسط از نتایج‌ تحقیقات بعمل آمده اجرا می‌نمایند.اطلاع و استفاده از نتایج تحقیقاتی منجر به‌ ایجاد فرصت‌های تجاری جدید می‌شود که می‌تواند سبب رشد و تداوم‌ کارآفرینی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشورها گردد.در این مقاله‌ تحقیقاتی برنامه‌های مختلفی که در چند کشور پیشرفته اروپایی اجرا می‌گردد مطالعه شده است.

خلاصه ماشینی: “در این مقاله با توجه به اهمیت تحقیق و توسعه که می‌تواند سبب ایجاد فرصت‌های جدید تجاری گردد و استفاده‌ کارآفرینان و شرکت‌های کوچک و متوسط از این نتایج‌ می‌تواند سبب رشد و تداوم فعالیت آنان گردد،ابتدا اشاره‌ای‌ به نقش تحقیقات در توسعه اقتصادی کشورها نموده و هزینه‌ های تحقیق و توسعه (RD) 63 کشور پشرفته اروپایی‌ (شامل آلمان،ایتالیا،فنلاند،هلند،اتریش و سوئد)مورد مطالعه قرار می‌گیرد،سپس با مطالعه تاثیر کارآفرینی و شرکت‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی این کشورها، برنامه‌های مختلفی که برای دسترسی به تحقیق و نوآوری در این کشورها اجرا گردیده،بررسی می‌گردد. در طی ۵۰ سال اخیر تمامی کشورهای صنعتی و به تبع آن‌ کشورهای موفق در حال توسعه با وقوف به‌ نقش مهم و تعیین‌کننده تحقیقات در توسعه‌ بخشهای مختلف کشور عمده توجه و اهتمام خود را در جهت تقویت و ارتقاء سطح‌ شاخصهای مختلف تحقیقات مصروف‌ ساخته‌اندفنلاند اهم اقدامات انجام شده توسط دولت فنلاند عبارتند از: تأمین مالی دولتی هزینه‌های تحقیقات توسط شورای سیاست‌ فنآوری و علوم دولتی‌۱۸افزایش داده شده است و تا سال ۲۰۰۴ کل سرمایه‌گذاریها به ۵/۳ درصد GDP برسد. جمع‌بندی با مطاله‌ای که در این مقاله در مورد برنامه‌های مختلف‌ کشورهای پیشرفته درباره دسترسی کارافرینان و شرکت‌های‌ کوچک و متوسط به تحقیق و نوآوری انجام گرفت،پیشنهاد می‌گردد که برنامه‌های مدرنی مشابه‌ای نیز در ایران طراحی‌ و اجرا گردد،تا کارآفرینان به نتایج تحقیقات انجام شده در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دسترسی یافته و آنان را تبدیل به‌ فرصتهای تجاری نمایند که در نهایت در رشد و رونق اقتصادی‌ کشور مؤثر می‌باشد.”

شیوه های اطلاع رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته

شیوه های اطلاع رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته

نویسندگان: شیخان،ناهید رضازاده،حجت الله

نشریه: مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات » پاییز ۱۳۸۵ – شماره ۶۷ (علمی-ترویجی)

(۱۰ صفحه – از ۱۲۳ تا ۱۳۲)

چکیده

توسعهء کارآفرینی و ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط در رشد و توسعهء اقتصادی‌ کشور ایران-که در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای مانند بیکاری به ویژه بیکاری افراد تحصیل کرده،نرخ پایین بازدهی اقتصادی شرکت‌ها،عدم موقعیت مناسب در بازار جهانی، و مانند آن روبه‌روست-اثر مهم و بسزایی دارد.در شرایط کنونی که جهان در حال گذر از جامعهء صنعتی به جامعهء اطلاعاتی است،اطلاع‌رسانی به کارآفرینان نقش مهمی در رشد و تداوم این فرایند دارد.در این مقاله شیوه‌های اطلاع‌رسانی به کارآفرینان در کشورهای‌ پیشرفتهء اروپایی بررسی شده است.

واژگان کلیدی: کارآفرینان،اطلاع‌رسانی،کشورهای پیشرفته

بررسی روند برنامه تحقیقات صنعتی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

نویسندگان: شیخان،ناهید مرعشی،سید نصرالله رضازاده،حجت الله

نشریه: رهیافت » زمستان ۱۳۸۱ – شماره ۲۸

(۱۰ صفحه – از ۱۲۱ تا ۱۳۰)

چکیده

امروزه همه کشورها اعم از کشورهای صنعتی و کشورهای‌ در حال توسعه در تلاشند تا برحجم سرمایه‌گذاریهای تحقیقاتی‌ خود بیافزایند.در یان میان کشورهای صنعتی برای حفظ موقعیت خود و یا افزایش برتری خویش در صحنه‌های رقابت‌ بین المللی،در تحقیقات سرمایه‌گذاری می‌کنند و کشورهای‌ در حال توسعه نیز دریافته‌اند که برای ریسدن به رشد و توسعه‌ واقعی و حل و رفع اصولی مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی‌ خود راهی جز سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات ندارند. تحقیقات در زمینه صنعت از مواردی است که کشورهای‌ صنعتی بویژه صنعتی پیشرفته به آن اهمیت ویژه‌ای می‌دهند و در این کشورها بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی‌ تأمین‌کننده اصلی منابع مالی تحقیقات می‌باشد،در حالیکه در کشور ایران،تنها دولت،تأمین‌کننده منابع مالی تحقیقات است. در این مقاله روند اعتبارات برنامه تحقیقات صنعتی در ایران‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد و با اعتبارات بخش دولتی(و نه‌ بخش خصوصی)سایر کشورها مقایسه می‌گردد.

واژگان کلیدی: تحقیقات صنعتی،بودجه‌های دولتی تحقیقات،بودجه‌ها دولتی تحقیقات صنعتی

مقایسه شاخصهای توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب (با تاکید بر ایتالیا و مالزی)

نویسندگان: رضازاده،حجت الله شیخان،ناهید

؛ نشریه: اطلاعات سیاسی – اقتصادی » مرداد و شهریور ۱۳۸۳ – شماره ۲۰۳ و ۲۰۴

(۱۲ صفحه – از ۱۹۲ تا ۲۰۳)

چکیده

کشورهای پیشرفته از دهه‌های قبل و برخی از کشورهای در حال توسعه در دهه‌های اخیر،با توجه به‌ نقش مؤثر و مثبت کار آفرینان اقتصادی در توسعهء جامعه‌ ،این پتانسیل را برای رویارویی با مشکلاتی چون رکود، تورم و کمبود امکان اشتغال به کار گرفته‌اند و برای‌ گسترش آن کارهای بسیار انجام داده‌اند.برای پی بردن به‌ تأثیر کارها و برنامه‌های کشورها در توسعه کار آفرینی، دراین مقاله شاخص‌های کار آفرینی که با توسعه اقتصادی‌ ارتباط دارد و در برگیرندهء تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل،توانایی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز برای‌ توسعه و کسب و کار،درک مدیران از کار آفرینی و هزینه‌ «تحقیق و توسعه»است،در برخی کشورهای برگزیده، بررسی شده است. این مقاله همچنین دربرگیرنده کارها و برنامه‌های‌ گسترده و گوناگونی است که برای کار آفرینی در کشورهای ایتالیا و مالزی صورت می‌گیرد.

ارگونومی در حمل دستی بار

ارگونومی در حمل دستی بار               دانشگاه صنعتی امیر کبیر   ترجمه مهندس رضازاده

مشکلات و عوارض ناشی از کار پیوسته همراه آدمی بوده است و انسان از زمانهایی طولانی سعی در شناسایی علل بروز این مسائل و پیشگیری از آنها داشته است. ارگونومی، یا عوامل انسانی، دانشی است که در چند دهه اخیر به نحو چشمگیری به یاری انسان شتافته است و از طریق طراحی ابزار، تجهیزات، محیطها، پستهای کاری، وظایف و … به هدف اصلی خود، یعنی برقراری تناسب بین خصوصیات فیزیکی و روانی فرد با کار و محیطکاری وی، دست مییابد. کتاب پیش رو در بر دارنده مطالبی در زمینه طراحی سیستمهای اتوماتیک و ماشین حمل بار در محیطهای صنعتی، طراحی وظایف کاری، محدودیتها و قابلیتهای افراد جهت حمل بار، آموزش و غربالگری افراد باربر و دستورالعملهای مختلف در زمینه مذکور ارائه میدهد.

مهندسی ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک

           

مهندسی ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک   دانشگاه صنعتی امیر کبیر

در سالهای اخیر، هم علوم انسانی و هم علوم مدیریتی، توجهی فزاینده به تاثیرات پیچیده فنی، اجتماعی، روانشناسی، مدیریتی و سیاسی مرتبط با ایمنی سیستم‌ها داشته‌اند. رشد فزاینده سیستم‌های بزرگ ریسک بروز حوادث جدی و پتانسیل آسیب رسانی و خسارت به انسان و محیط زندگی او را افزایش داده است. بنابراین ایمنی سیستم‌های صنعتی به صورت یک مسئله بین‌رشته‌ای مطرح شده که به همکاری نزدیک محققان و کارشناسان و همکاری‌های بین‌المللی نیاز دارد